베트남어로 이야기하는 학습 : 전자우편, 텍스트 채트 및 음성 채트를 통한 언어 교환

베트남어로 이야기하는 학습

전자우편, 텍스트 채트 및 음성 채트를 통한 언어 교환

홈으로 > > 베트남어로 이야기하는 학습  


French version  English version  Spanish version  German version  chinese simplified version  chinese traditional version Japanese version Korean version귀하의 언어를 배우고 있는 원어민과 함께 실습함으로써, 온라인 베트남어를 배웁니다. 문법 또는 대화를 향상시키기 위하여, 온라인으로 베트남어를 이야기하거나 글로 나타내십시오.

언어 교환은 안전하고 지원적인 환경에서 귀하가 배워왔던 모든 것을 원어민과 함께 실습합니다. 그러므로, 교실, 문화 집중 훈련 및 멀티미디어와 같은 다른 모든 형태의 학습을  보완하게 해 줍니다.


...'외국어를 배우는 최선의 방법 중 하나는'

-         2002년 11월 18일월 월스트리트 저널

언어 교환 학습의 이점은:
  • 평범한 원어민이 사용하는 진정한 언어 (속어, 표현법등)를 배웁니다
  • 원어민이 말하는 진정한 (인과적인) 베트남어 대화법에 익숙해집니다
  • 베트남어를 구사하는 문화에 속해 있는 친구를 사귑니다.
언어 교환 학습은 귀하가 자체 언어 교환을 할 수 있도록 조언 및 대화 레슨 계획을 무료로 제공하기 때문에 또한 저렴합니다.

자세한 이점에 대해서는,  왜 언어 교환을 합니까? 를 참조하십시오

여기서 귀하가 할 수 있는 것

여기 MyLanguageExchange.com에서, 귀하는:
  • 베트남어로 이야기하는 교환 파트너를 찾을 수 있습니다.
  • 전자우편을 작성함으로써, 귀하의 베트남어를 실습할 수 있습니다 (펜팔).
  • 글로 나타내는 대화를 실습하는 텍스트 채트.
  • 말하기를 실습하는 음성 채트.
우리는 언어 교환 학습 전문가에 의해 설계된 무료 레슨 계획을 포함하여 언어 교환을 하는 방법에 관한 조언 및 유용한 지침을 무료로 제공합니다. 본 활동은 재미가 있어서 귀하의 새로운 학습 파트너와 "부드러운 분위기가" 쉽게  조성되고 효과적인 실습을 가질 수 있습니다.

간추려서, 언어 교환은 귀하가 언어를 배우고 실습하는데 필요로 하는 모든 것을 갖추고 있습니다.


전자우편, 텍스트 채트 또는 음성 채트?

귀하에게 맞는 교환 유형은 귀하의 베트남어 능숙도 수준 및 학습 목표에 따릅니다. 귀하에게 맞는 언어 교환 유형에는 어떤 것이 있는지 찾아 보십시오.


실습 전

귀하가 실습을 시작하기 전에, 효과적인 언어 교환을 함에 있어서 도움이 될 무료 지침서인, 어떻게 언어 교환을 합니까 를 읽어 보십시오.


지금 파트너를 찾으십시오

베트남어 교환 파트너를 지금 찾으셔서 재미있는 시간을 보내십시오!

베트남어로 말하는 파트너를 찾습니다
귀하의 모국어:

여기를클릭하여 고급 검색을 하십시오.
MyLanguageExchange.com은 "훌륭한 온라인사이트"입니다.

Yahoo! Internet Life Magazine Logo
- 2001 년 1월
"우리의 지식 수준이 많이 향상되었습니다. 귀하의 사이트가 나의 꿈을 실현시켰습니다."

- Juan Jose Guerrero, 세빌리아 (스페인)
2002년 2월 25일

전체 추천장을 읽어 보십시오

베트남어로 말하는 최신 멤버들

베트남어로 말하는  파트너가 될 수 있는 가장 최근 멤버 20명을 여기 열거하였습니다
등록되어 있는 모든 베트남어 원어민을 보시려면, 여기를 클릭하십시오.
자세한 정보 또는 해당 멤버와의 연락을 취하시려면, 이름을 클릭하여 주십시오.
이름 국가
(도시)
모국어
언어
실습
언어
설명

Quang

October 20, 2014
베트남
(Ha Noi)
베트남어
영어
독일어
프랑스어
Hi!. I'm Vietnamese and I love travelling so my passion is knowing a variety of cultures on the world. And I can teach you Vietnamese if you want to learn. Please contact me and we share together.

Susan

October 20, 2014
베트남
(vietnam)
베트남어
영어
I very friendly, i from Viet Nam, I want to practice english language.

Mai

October 20, 2014
싱가포르
(Singapore)
베트남어
영어
중국 만다린
프랑스어
Hi, I'm a Vietnamese living in Singapore for quite some time and managed to pick up Mandarin at a pretty advanced level. Starting to learn French as I am travelling there next year. I would love to just meet up sometimes over coffee and help you with.....

Nikki

October 21, 2014
베트남
(hcm city)
베트남어
영어
Nice to meet you guys. I really really want to improve my english and exchane language and culture. May we make friend?

Khánh Duyên

October 20, 2014
베트남
(Hồ Chí Minh)
베트남어
아르메니아어
Hi anybody , i'm Khánh Duyên , i'm 22 years old and learning and i live in Ho Chi Minh City .I want to acquaintance and learn english with new friends .Of course , i can teach you Vietnamese if you are living in Viet Nam and want to learn it. Hoping .....

Duong

October 20, 2014
베트남
(Ho Chi Minh)
베트남어
영어
Hi. I'm a Vietnamese and studying English to get IELTS certification. I would love to be your friend.

Ngoc

October 20, 2014
베트남
(Hanoi)
베트남어
영어
중국 만다린
I am an English teacher in Hanoi Vietnam. I want to improve my English skills for my career and international world. I am interested in lanaguage. I want to speak 5 langauges. For now I want to focus on Chinese. I want to join the community to exc.....

Joey

October 19, 2014
베트남
(Ho Chi Minh)
베트남어
영어
Hi! I'm Joey. Nice to meet you

Tra Ngoan

October 19, 2014
베트남
(Hau Giang)
베트남어
영어
Hi, My name's Tra Ngoan I'm sixteen years old. I want to talk with the native speaker. I'd glad to practice with friend same as my age.I hope everyone can help me. Improve my skill study english better. Thank you so much!!! <3

thuong

October 21, 2014
베트남
(Ho Chi Minh)
베트남어
영어
일본어
From ho chi Minh city of Vietnam.hello everyone.my name is 'thuong'. This mean love in English and may be 'すき ' in Japanese.I want to practise speaking english and I´m a beginner in japanese. If you want to learn Vietnamese or want to know anything a.....

stone

October 19, 2014
베트남
(hanoi)
베트남어
영어
Toi luon muon duoc hoc hoi nang cao hieu biet va trinh độ, đặc biệt có khả năng làm việc với người nước ngoài và muốn giao luu voi bạn be. Lam quen nhe

KEN

October 21, 2014
베트남
(Ha Noi)
베트남어
일본어
영어
こんいちは!ケンです。ベトナムからきました。よろしくおねがします!^^ Li:カケル。ケンジ (Romaji) :)))

Lucy

October 18, 2014
베트남
(Ho Chi Minh city)
베트남어
영어
I'm from Vietnam. I'm looking for someone who have interest in vietnamese and can help me improve my english. I love novel, music and manga.

Truc

October 18, 2014
베트남
(Ho Chi Minh)
베트남어
한국어
영어
Hi everyone I am a Vietnamese student who is studying in the U.S. I am really interested in study Korean! Talk to me and I can teach you more about English or Vietnamese if you want ^^

Krystal

October 18, 2014
미국
(Philadelphia)
베트남어
영어
스페인어
I was born in Vietnam, and live in the United States. I am fluent in English and Vietnamese. I am hoping to be fluent in Spanish for my job, since I work with many people who speaks Spanish. I prefer to find someone that I can practice speaking Sp.....

Janny

October 18, 2014
베트남
(Bac Giang)
베트남어
영어
Hello everyone. My name is Janny Nguyen. I'm 19 years old and I want to improve my English. I'm looking for a person who can practice English with me.!!

Ngan

October 20, 2014
베트남
(Ho Chi Minh City)
베트남어
영어
Iam Rainy. I'd like to make friend with all of people from many countries. I also want to improve my English. We can help each other :)

Tam

October 20, 2014
베트남
(HoChiMinh)
베트남어
영어
Hi, I from VietNam, I want make friend and learn English. I can support you in learning VietNamese

Huyen

October 21, 2014
베트남
(Thaibinh)
베트남어
영어
I'm Huyen and from Vietnam. I don't want to introduce myself so much. Just I'm so crazy about learning English. Can you help me?????????????????????????????????????????????????????????? Please!!!!!!!!!!!!!!!!

Thùy Linh

October 20, 2014
베트남
(Vũng Tàu)
베트남어
영어
프랑스어
일본어
한국어
I'm an artistic person who love travel and food. I want to travel the world and have been to 4 countries (Malaysia, Singapore, Australia (Sydney) and New Zealand) for both traveling and studying. I have been studying English for most of my life. I wa.....

베트남어로 말하는 모든 멤버들을 보시려면, 여기를 클릭하십시오.
고급 검색을 하시려면, 여기를 클릭하십시오.


기본
언어 교환이란 무엇 입니까?
언어 교환을 합니까?
어떻게 언어 교환을 합니까?
지금 가입하십시오 - 무료로 귀하의 프로파일을 추가하십시오!


서특필...
야후! 인터넷 라이프 잡지


멤버 추천장
"나의 언어 교환은 훌륭하게 되어가고 있습니다." ..."언어 교환으로 더할 나위 없이 행복합니다. 그 모든 설정에 대해 귀하에게 감사를 표합니다. 모두 다 감사합니다"

-  미국 뉴욕, 2001년 3월 29일, John C.


"언어 교환은 지금까지 나에게 아주 좋은 경험이었습니다I." ..."내가 가장 좋아하는  #1 온라인 사이트입니다. 감사합니다."

-  미국, 2001년 3월 29일


..."나는 귀하의 사이트를 프랑스어를 실습하는데 사용하고 내가 아는 모든 이들에게 추천할 것입니다".

- 미국, 2001년 1월 1일, ESL 강사Katerina Vallianatos


..."한 달 가량 이와 같은 사이트를 찾고 있었습니다. 이제서야 좋아하는 사이트를 발견했습니다. 축하합니다. 그리고 귀하의 훌륭한 작업에 감사 드립니다."

- 캐나다, 2001년 11월 3일Paskoila, St-jean (qubec)


"나의 스페인어 교수 및 다른 학생들에게 귀하의 사이트를 추천했습니다. 훌륭한 아이디어라고 생각합니다!" ..."저는 앞으로 선생으로서 더  많이 귀하의 사이트를 사용할 것입니다I . 감사합니다."

- 미국, 2001년 3월 29일


..."마침내, 유용한 무언가가 인터넷에..."

- 미국 캘리포니아, 실리콘 벨리2001년 2월 9일, Niel Smith, 

멤버 추천 전문을 읽으십시오저작권 © 2000-2014 MyLanguageExchange.com


아래 언어를 포함한 115개의 언어가 있습니다.
영어로 이야기하는 것을 무료로 배우십시오, 온라인 영어.영어를 배우십시오.영어 (ESL) 스페인어로 이야기하는 것을 무료로 배우십시오, 온라인 .스페인어를 배우십시오.스페인어 프랑스어로 이야기하는 것을 무료로 배우십시오, 온라인 .프랑스어를 배우십시오.프랑스어 이탈리아어로 이야기하는 것을 무료로 배우십시오, 온라인 .이탈리아어를 배우십시오.이탈리아어 독일어로 이야기하는 것을 무료로 배우십시오, 온라인 영어.독일어를 배우십시오.독일어 일본어로 이야기하는 것을 무료로 배우십시오, 온라인 .일본어를 배우십시오.일본어 한국어로 이야기하는 것을 무료로 배우십시오, 온라인 .한국어를 배우십시오.한국어
중국어로 이야기하는 것을 무료로 배우십시오, 온라인 . 중국어를 배우십시오.중국어 (북경어, 광동어) 포르투갈어로 이야기하는 것을 무료로 배우십시오, 온라인 .포르투갈어를 배우십시오.포르투갈어 러시아어로 이야기하는 것을 무료로 배우십시오, 온라인 .러시아어를 배우십시오.러시아어 타이어로 이야기하는 것을 무료로 배우십시오, 온라인 .타이어를 배우십시오.태국어 스웨덴어로 이야기하는 것을 무료로 배우십시오, 온라인 .스웨덴어를 배우십시오.스웨덴어 그리스어로 이야기하는 것을 무료로 배우십시오, 온라인 .그리스어를 배우십시오.그리스어 아랍어로 이야기하는 것을 무료로 배우십시오, 온라인 .아랍어를 배우십시오.아랍어
[ 모든 언어 보기 ]

프라이버시 정책 회원권 계약서 가입 구인/구직 링크하기