Language Exchange Partners Teachers
Learners: Find Teachers  Create Profile FAQ's Login
Teachers & Schools: Find Learners  Create Profile FAQ's Login
Welcome Guest!   Log in   Sign up
Find Teachers    Find Learners    Self-study
Self-study: Lessons  - Quizzes  - Articles  - Create
Welcome Guest!

Home
Online Language Courses
Jobs
Contact Us
Join!

Self-study Lessons > Greek > Beginner >

THE GREEK ALPHABETTHE GREEK ALPHABET

The Greek alphabet consists of 24 letters, each with a capital and lowercase form:
 
 

LETTERS

SOUND

EXAMPLES

Áá   (alpha) a car
Ââ   (vita) v vest
Ãã    (ghama) gh/y year
Ää   (dhelta) th that
Åå    (epsilon) e pet
Ææ    (zhita) z zoo
Çç    (ita) i it
Èè    (thita) th theatre
Éé     (iota) i it
Êê    (kapa) k king
Ëë    (lamdha) l light
Ìì    (mi) m mother
Íí     (ni) n name
Îî     (ksi) ks(x) taxi
Ïï    (omicron) o over
Ðð    (pi) p part
Ññ    (rho) r red
Óó,ò* (sighma) s stop
Ôô     (taf) t ten
Õõ    (ipsilon) i it
Öö   (fi) f foot
×÷    (chi) h hero
Øø   (psi) ps tops
Ùù   (omega) o over
 
*The letter Óó has an additional lowercase form ò used in final position.
 
 
 
DIPHTHONGS
 
Diphthongs are two vowels having one sound. The diphthongs in the Greek language are the following:
 

DIPHTHONGS

SOUND

EXAMPLES

åé i åß÷á (I had)
ïé i ôïß÷ïò (wall)
áé e áßìá (blood)
ïõ u/oo ðïý; (where?)
áõ av/af áõôüò (he)/áõãü (egg)
åõ ev/ef Åýá (Eve)/åõ÷Þ (wish)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMBINATIONS OF CONSONANTS
 
In Greek there are some combinations of consonants that have only one sound:
 

COMBINATION OF CONSONANTS

SOUND

EXAMPLES

ìð b ìðïñþ (I can)
íô d íôýíù (I dress)
ãê g Ýãêõïò (pregnant)
ãã g åããïíüò (grandson)
ôó ts ôóÝðç (pocket)
 Was this lesson helpful?
No Yes!
 1   2   3   4   5 
Featuring over 91 languages, including...
English, Spanish, French, Italian, German, Japanese, Korean, Chinese (Mandarin), Chinese (Cantonese), Portuguese, Russian, Thai, Swedish, Greek, Arabic (Egyptian), Arabic (Middle Eastern), Arabic (Moroccan), Arabic (other)

Online courses and tutors:
English, Spanish, French, Italian, German, Japanese, Korean, Chinese (Mandarin), Chinese (Cantonese), Portuguese, Russian, Thai, Swedish, Greek, Arabic (Egyptian), Arabic (Middle Eastern), Arabic (Moroccan), Arabic (other)

To view all languages, please click here.

Featuring locations all over the world, including...
London, New York City, Toronto, Buenos Aires, Montreal, Los Angeles, Chicago, Paris, Sydney, Tokyo, Tehran, Kuala Lumpur, Madrid, Melbourne, Houston, Istanbul, Taipei, Boston, Barcelona, San Diego, Atlanta, Bangalore, Seattle, San Francisco, Bangkok, Mumbai, Vancouver, Singapore, Dallas, Philadelphia, Manchester, Miami, Chennai, Karachi, Shanghai, Beijing, Sao Paulo, Cairo, Dubai, Seoul, Washington DC, Brisbane, Manila, Moscow, Hyderabad, Ottawa, Portland, California, Calgary, Lahore, Auckland, Lima, Orlando, Delhi, Jakarta, Perth, Dublin, Zagreb, Columbus, Rome, Denver, Sacramento, Milan, Phoenix, Detroit, Mexico City, Ankara, Pittsburgh, Athens, Birmingham, Minneapolis, Las Vegas, San Jose, Osaka, Quebec City, Berlin, Bucharest, Brooklyn, Edmonton, Glasgow, Pune, New Delhi

To view all locations, please start by choosing your country here.Privacy | Membership Agreement | Help 

Copyright © 2003-2024 mylanguageexchange.com