Language Exchange Partners Teachers
Learners: Find Teachers  Create Profile FAQ's Login
Teachers & Schools: Find Learners  Create Profile FAQ's Login
Welcome Guest!   Log in   Sign up
Find Teachers    Find Learners    Self-study
Self-study: Lessons  - Quizzes  - Articles  - Create
Welcome Guest!

Home
Online Language Courses
Jobs
Contact Us
Join!

French Teacher: dimitra antonopoulou

Private lessons in thessaloniki, Ano Poli, Greece or online via email, text chat, video conferencing.

Buy custom lessons from dimitra antonopoulou.

 Profile of dimitra antonopoulou Date: February 15, 2011 
The Basics
Name: dimitra antonopoulou
Feedback rating: No student feedback
Self-study lessons: No online lessons
Language(s) to teach:
French

(N) = Also native language of teacher.
City: thessaloniki
State, province or region: Ano Poli
Country: Greece
Services:
 • Teaching
 • Lessons delivery:
 • Live in person
 • Email
 • Text chat
 • Video conferencing
 •  
  Program Summary
  Class sizes available:
 • Private Lessons
 • Student proficiency levels:
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • Facets available:
 • Grammar
 • Conversation
 • Study Abroad
 •  


  Teaching Approach


  ìåôáäïôéêüôçôá ëüãù åìðåéñßáò, êáëÞ ðñïöïñÜ ëüãù äéáìïíÞò ìïõ óôçí Ãáëëßá


  Program Description


  ïðôéêïáêïõóôéê Ü ìÝóá, ãñáììáôéêÞ, êåßìåíá âáóéóìÝíá óôçí åðéêáéñüôçôá, ìïõóéêÞ ãáëëéêÞ, áóêÞóåéò, óõæçôÞóåéò ìüíï óôá ãáëëéêÜ


  Teaching Experience


  ìáèÞìáôá êáô' ïßêïí


  Teacher Training


  áðüöïéôïò ôïõ ãáëëéêïý ôìÞìáôïò ôïõ Á.Ð.È ,óåìéíÜñéá óå åéäéêÞ ìåôÜöñáóç ìå íïìéêÞ ïñïëïãßá, ìå éáôñéêÞ êáé ìå ëïãïôå÷íéêÞ,å îùôåñéêüò óõíåñãÜôçò óå ìåôáöñáóôéêÝò åôáéñåßåò


  Frequently Asked Questions


  ÁÍÁËÏÃÁ ÔÏ ÅÐÉÐÅÄÏ ÐÏÕ ÆÇÔÉÅÔÁÉ.ÔÑÏÐ ÏÓ ÐËÇÑÙÌÇÓ ÌÅÓÙ ÔÑÁÐÅÆÇÓ


  Cost of Lessons


  13å


  Activity


  Profile Creation: February 15, 2011
  Profile Last Edit: February 15, 2011
  Last Login: January 30, 2014

  Response time of most recent learner enquiry: same day


  Contact Information


  Buy custom lessons from dimitra antonopoulou.
  Send email here.
  Telephone contact is not available. Please send email here.

  Contact dimitra antonopoulou now to buy personal and custom lessons.


  Write a review of this teacher
  Search teachers  


  Featuring over 91 languages, including...
  English, Spanish, French, Italian, German, Japanese, Korean, Chinese (Mandarin), Chinese (Cantonese), Portuguese, Russian, Thai, Swedish, Greek, Arabic (Egyptian), Arabic (Middle Eastern), Arabic (Moroccan), Arabic (other)

  Online courses and tutors:
  English, Spanish, French, Italian, German, Japanese, Korean, Chinese (Mandarin), Chinese (Cantonese), Portuguese, Russian, Thai, Swedish, Greek, Arabic (Egyptian), Arabic (Middle Eastern), Arabic (Moroccan), Arabic (other)

  To view all languages, please click here.

  Featuring locations all over the world, including...
  London, New York City, Toronto, Buenos Aires, Montreal, Los Angeles, Chicago, Paris, Sydney, Tokyo, Tehran, Kuala Lumpur, Madrid, Melbourne, Houston, Istanbul, Taipei, Boston, Barcelona, San Diego, Atlanta, Bangalore, Seattle, San Francisco, Bangkok, Mumbai, Vancouver, Singapore, Dallas, Philadelphia, Manchester, Miami, Chennai, Karachi, Shanghai, Beijing, Sao Paulo, Cairo, Dubai, Seoul, Washington DC, Brisbane, Manila, Moscow, Hyderabad, Ottawa, Portland, California, Calgary, Lahore, Auckland, Lima, Orlando, Delhi, Jakarta, Perth, Dublin, Zagreb, Columbus, Rome, Denver, Sacramento, Milan, Phoenix, Detroit, Mexico City, Ankara, Pittsburgh, Athens, Birmingham, Minneapolis, Las Vegas, San Jose, Osaka, Quebec City, Berlin, Bucharest, Brooklyn, Edmonton, Glasgow, Pune, New Delhi

  To view all locations, please start by choosing your country here.  Privacy | Membership Agreement | Help 

  Copyright © 2003-2021 mylanguageexchange.com