Language Exchange and Online Language School logo
  ¿Â¶óÀÎ ¾ð¾î Çб³ ¹× ¾ð¾î ±³È¯ Ä¿¹Â´ÏƼ 방문객을 환영합니다! 가입

French version English version Spanish version German version Simplified Chisnese version Traditional Chinese version Japanese version Korean version
언어 교환 및 언어 학교 로그인
로그인
language exchange 방문객을 환영합니다! 가입

사이트 언어 로그인
Language exchange ×
Français English Español Deutsche 简体中文 繁體中文 日本語 한국어
Free Language Exchange, Tandem Language Learning홈으로  
Japanese, Russian, Spanish penpals, international penpals펜팔  
How to learn a language via language exchange이용방법  
Find a Language Exchange Partner to Learn a Language검색  
Hangman word games: learn expressions, slang, idioms, proverbs낱말 게임  
언어 수업언어 수업  
언어 교사언어 교사  
Edit my profile개인자료 편집  
Member notepad회원용 메모장  
Club library클럽 라이브러리  
Bulletin board게시판  
Machine translator번역  
Voice chat: free international voice chat rooms and programs음성 채팅  
Free language exchange lesson plans학습 계획  
Language Jobs구인/구직  
Help도움말  

베트남어 언어 파트너 - 온라인 언어 교환 - 회원 검색 결과

자세한 정보 또는 해당 회원과 연락하기 위해 이름을 클릭하세요.
회원: 각 회원과의 연락 내역을 보려면, 로그인하세요.

Total found: 29373 !
1   2938    
rows/page.  Go to:

이름 국가
(도시)
모국어
언어
실습
언어
설명

Lucy

June 21, 2021
Add to Favorites
Vietnam
(Ho Chi Minh)
베트남어
영어
Hello everyone :) I'm Lucy.I'm single. I'm living and working in hcm City I'm happy to make friends :) Thank you!

Tien

June 21, 2021
Add to Favorites
Vietnam
(Ho Chi Minh)
베트남어
영어
Hello everyone, my name is Tien, I'm from Viet Nam, I want to improve my english. I hope you will help me. if you want to learn Vietnamese, Thanks you.

harry

June 21, 2021
Add to Favorites
Vietnam
(ho chi minh)
베트남어
영어
i want to try myself in learning English!

Ngọc Lan

June 21, 2021
Add to Favorites
Vietnam
(hồ chí minh)
베트남어
영어
tôi muốn giao tiếp thành thạo bằng tiếng anh, và muốn sử dụng nó như la fnoon ngữ thứ 2 của tôi, điều đó sẽ giúp tôi nhiều hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống, thanks you.

Hang

June 21, 2021
Add to Favorites
Vietnam
(Ho Chi Minh)
베트남어
중국 만다린
Hi guys, is Hang here. Nice to see you, i am from VietNam and quite good in english. I am finding exchange language friend who love to learn vietnamese or english and can support me to improve my chinese too. Thank you and keep in touch. Have a nice day!

Pham

June 21, 2021
Add to Favorites
Vietnam
(Hanoi)
베트남어
영어
want to practice English

Rosie

June 21, 2021
Add to Favorites
Vietnam
(Hanoi)
베트남어
영어
프랑스어
Hello

Julie

June 21, 2021
Add to Favorites
Germany
(Frankfurt am Main)
독일어
베트남어
영어
Hello , it would be nice to find someone interesting to talk to in English and German. I am orginally vietnamese, raised and grew up in Germany. So my first language is German. I am fluent in Vietnamese and English as well. Bye , tschüss and tam biet. :)

Jude

June 21, 2021
Add to Favorites
Singapore
(singapore)
베트남어
영어
Hoping to learn vietnamese to communicate with my vietnamese comrades and also to prep myself before visiting vietnam once this pandemic is over.

Nhut

June 21, 2021
Add to Favorites
Vietnam
(Tan An)
베트남어
영어
Hi everybody.! My name's Nguyen. I'm living in Vietnam. I am a IT engineer. Thanks for reading, hope you enjoy your day. I am looking foward to seeing you in the future.(Please contact me on the discord nickname: ai0ia#6104).
Total found: 29373 !
1   2938    
rows/page.  Go to:다시 검색하세요

멤버 검색
다음 특징을 가진 언어 교환 파트너 찾기:
모국어 (필수)
실습중인 언어
국가
도시
트: 도시 이름 입력시, 언어 버전을 입력하실 수 있습니다.예를 들면,
Montreal 및 Montréal을 입력하실 수 있습니다l.
Rome 및 Roma를 입력하실 수 있습니다.

악센트 삽입  
연령  세부터  세까지
성별
학급을 찾고 있음
펜팔 교환 (전자우편을 매체로)을  찾고 있음
생생한 텍스트 채트 교환을 찾고 있음
생생한 음성 채트 교환을 찾고 있음
스스로
이름
간략한 자기 소개:
결과 정렬 방식:

Save this search as:  저작권 © 2000-2021 MyLanguageExchange.com


아래 언어를 포함한 개의 언어가 있습니다.
영어로 이야기하는 것을 무료로 배우십시오, 온라인 영어.영어를 배우십시오.영어 (ESL) 스페인어로 이야기하는 것을 무료로 배우십시오, 온라인 .스페인어를 배우십시오.스페인어 프랑스어로 이야기하는 것을 무료로 배우십시오, 온라인 .프랑스어를 배우십시오.프랑스어 이탈리아어로 이야기하는 것을 무료로 배우십시오, 온라인 .이탈리아어를 배우십시오.이탈리아어 독일어로 이야기하는 것을 무료로 배우십시오, 온라인 영어.독일어를 배우십시오.독일어 일본어로 이야기하는 것을 무료로 배우십시오, 온라인 .일본어를 배우십시오.일본어 한국어로 이야기하는 것을 무료로 배우십시오, 온라인 .한국어를 배우십시오.한국어
중국어로 이야기하는 것을 무료로 배우십시오, 온라인 . 중국어를 배우십시오.중국어 (북경어, 광동어) 포르투갈어로 이야기하는 것을 무료로 배우십시오, 온라인 .포르투갈어를 배우십시오.포르투갈어 러시아어로 이야기하는 것을 무료로 배우십시오, 온라인 .러시아어를 배우십시오.러시아어 타이어로 이야기하는 것을 무료로 배우십시오, 온라인 .타이어를 배우십시오.태국어 스웨덴어로 이야기하는 것을 무료로 배우십시오, 온라인 .스웨덴어를 배우십시오.스웨덴어 그리스어로 이야기하는 것을 무료로 배우십시오, 온라인 .그리스어를 배우십시오.그리스어 아랍어로 이야기하는 것을 무료로 배우십시오, 온라인 .아랍어를 배우십시오.아랍어
[ 모든 언어 보기 ]

프라이버시 정책 회원권 계약서 Beware of Scams  링크하기